doc-2

Изпълнение на проекти

doc-2

Тръжна документация

“ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване по проект BG161PO003-2.1.13-0285-C0001”

„Милтон” ООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0285-C0001,обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор ПМС №55/12.03.2007 г. с обект : “ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване по проект BG161PO003-2.1.13-0285-C0001” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Безконфекционни плетачни автомати – 3 броя в това число (безконфекционен плетачен автомат – файн Е7.2-1 брой, безконфекционен плетачен автомат – файн Е3,5.2-1 брой и безконфекционен плетачен автомат – файн Е2,5.2-1 брой).

Обособена позиция 2: Гладачен автомат – 1 бройComments are closed.