Милтон ООД стартира изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проекта се изпълнява по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от предприятие [.....]

Иформация по договор за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване по no член 28, алинея 3 – BG161PO003-2.1.13-0285-C0001

информация за договор

Изформация за сключен договор no член 28, алинея 3 Иформация по договор за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване по проект

Изпълнение на проекти

doc-2

Тръжна документация “ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване по проект BG161PO003-2.1.13-0285-C0001” „Милтон” ООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0285-C0001,обявява [.....]