Изформация за сключен договор

doc-1

Изформация за сключен договор no член 28, алинея 3

Иформация по договор за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване по проект BG161PO003-2.1.13-0285-C0001